JWG LAUALIPU STATUUT

1. EESMÄRK, TEOSTUS

Laualipp on mõeldud kooli sümboolika täiendamiseks ja põlistamiseks.
Laualipp on koolilipu vähendatud värviline koopia, paigaldatud valgest marmorist alusel asuvale metallvardale.

2. LAUALIPU LEVITAMINE

Laualipp on mõeldud levitamiseks ja kasutamiseks:
2.1 Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õpilaste autasustamiseks.
2.2 Kooli õpilasomavalitsuse poolt algatatud koolielu edendamisel silmapaistnud õpilastele äramärkimiseks õppeaasta lõppedes.
2.3 Rahvusvahelistel, vabariiklikel ja Tallinna linna aineolümpiaadidel, spordivõistlustel ja muudel õpilasüritustel eriti silmapaistnud õpilaste autasustamiseks õppeaasta jooksul kuni 5 laualippu.
2.4 Kooli silmapaistnud õpetajate autasustamiseks kuni 2 laualippu õppeaasta jooksul.
2.5 Kinkimiseks kooli sõpruskoolidele.
2.6 Tänuavaldamiseks kooli ja vilistlaskogu tema tegevuses eriti abistanud organisatsioonidele ning üksikisikutele.
2.7 Müümiseks mälestusesemena kooli vilistlastele.

3. LAUALIPU LEVITAMIST OTSUSTAV INSTITUTSIOON

3.1 Laualipu levitamist p.2 toodud tingimustele otsustab taotlejale x) kolmeliikmeline komisjon kuhu kuuluvad esindaja
- kooli õpilasomavalitsusest
- kooli direktsioonist
- vilistlaskogu juhatusest
Komisjonil on õigus laualippu ka mitte välja anda.
3.2 Isikuline komisjon nimetatakse 2 aastaks p.3.1 toodud
organisatsioonide poolt konsensuse alusel vilistlaskogu juhatuse koosolekul
3.3 Reeglina esitatakse taotlused igal õppeaastal hiljemalt 15.maiks jooksval aastal.
x) Taotlejateks võivad olla:
- kooli vilistlased
- kooli õpilasomavalitsus
- kooli direktsioon
- kooli hoolekogu
- vilistlaskogu juhatus

4. LAUALIPU KLASSIFIKATSIOON

Laualippu klassifitseeritakse kolme järku:
4.1 Laualipp, mida levitatakse pp.2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 toodud juhtudel, varustatakse lipu alusele kinnitatava plaadiga, millele graveeritakse vastav tekst.
Need laualipud kuuluvad numereerimisele vastavalt väljaandmise järjekorrale ja kandmisele vastavasse žurnaali.
4.2 Laualipp, mida levitatakse p.2.2 toodud juhtudele ei varustata plaadiga ning ei numereerita, kuid registreeritakse kooli kiituskirjade raamatus.
4.3 Laualipp, mida levitatakse p.2.7 ei numereerita ning varustata plaadiga.

5. LAUALIPPUDE HOIDMINE JA VÄLJAANDMINE

Laualipud kuuluvad arvelevõtmisele ja vastutavale hoidmisele kooli laos ning antakse välja vastavalt p.3.1 toodud komisjonile esitatud ja selle poolt aktsepteeritud kirjaliku taotluse alusel. Viimane esitatakse enne vilistlaskogu juhatusele, kes korraldab väljaandmise. Vilistlaskogu juhatusel on õigus keelduda komisjoni poolt esitatud kandidaatidest.


 

saurus cms