Vastus kirjale - J.Westholmi Gümnaasiumi spordihoone ja spordiväljaku ehituse alla jäävate maade omandamine

Lp Kalle Niinas

Teie poolt 14.09.2007 saadetud kirjas küsite informatsiooni, kas võrreldes käesoleva aasta algusega on toimunud mingeid edasiminekuid J.Westholmi Gümnaasiumi arenguks vajalike maade omandamisega Tallinna linna poolt. Teatame, et sellel aastal on toimunud alljärgnevad tegevused.

 

Endise kinnistu 176 (Kevade tn 12) tagastamise nõudeõiguse omandamiseks on Tallinna Linnavalitsus pöördunud 01.02.2007 kirjaga Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu (edaspidi nimetatud Liit) poole. Kirjas tehti Liidule ettepanek ehitada Liidu kirikuhoone Tallinna linnale kuuluvale Mustamäe tee 59 kinnistule.

Liit vastaskirjaga 21.02.2007, et loobub õigustatud isiku staatusest endise kinnistu nr 176 osas juhul, kui saab vastu omandiõiguse Mustamäe tee 59 kinnistu ühele osale.

Tallinna Linnavalitsus tegi 26.03.2007 kirjaga Liidule ettepaneku seada Mustamäe tee 59 kinnistule hoonestusõigus Liidu kasuks. Kirjas selgitati, et pärast hoonestusõiguse seadmist on Liidul võimalik koostada ja seejärel kooskõlastada hoone eskiisprojekt ning taotleda ehitusluba hoone ehitamiseks. Pärast hoone valmimist ja hoonele kasutusloa saamist on võimalik kinnistu jagamine Planeerimisseaduse § 9 lg 10 p 4 alusel. Samuti selgitati, et samaaegselt hoonestusõiguse seadmise otsustamisega tuleb otsustada endise kinnistu nr 176 tagastamise nõudeõiguse Tallinna linnale võõrandamine ja Mustamäe tee 59 kinnistu osa, millele seatav hoonestusõiguse osa ulatub, Liidule võõrandamine.

Liit vastas 26.04.2007 kirjaga, et Tallinna linna poolt pakutav võimalus rajada Mustamäe tee 59 kinnistu osale kirikuhoone on sobiv.

Tallinna Maa-amet edastas 10.05.2007 Liidule tutvumiseks Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu. Nimetatud eelnõu kohaselt toimub Mustamäe tee 59 kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Mustamäe tee 59 kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu osast tekkiva sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistu tasuta võõrandamine Liidule ning endise kinnistu nr 176 tagastamise nõudeõiguse omandamine Tallinna linnale. Maa-amet palus Liidu poolseid ettepanekuid nimetatud eelnõule. Liit ei ole käesoleva ajani eelpool nimetatud eelnõud kooskõlastanud.

Tallinna Maa-ametis toimus 11.10.2007 nõupidamine Liidu esindajatega.Arutati Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõud, mis edastati Liidule tutvumiseks 10.05.2007. Arutelu käigus selgus, et Liidule ei sobi hoonestusõiguse tingimused ja nad pakuvad omalt poolt mingisugused lahendused. Palusime neil esitada ettepanekud kirjalikult. Liit lubas oma kirja ettepanekutega esitada Tallinna Maa-ametile peale 24. oktoobrit 2007.

Tallinna Maa-amet on tellinud eksperthinnangud endise kinnistu 176 ja Mustamäe tee 59 kinnistu jagamisel tekkiva kinnistu osa kohta OÜ-lt Kinnisvaraekspert Tallinn, kes esitas eksperthinnangud Tallinna Maa-ametile 06.09.2007.

A.Adamsoni tn 10 kinnistu omandamiseks on Tallinna Maa-amet tellinud eksperthinnangu, mille koostas 10.01.2007 OÜ Krausberg Kinnisvara. 

Tallinna Linnavalitsuses 17.10.2007 toimunud nõupidamisel oli päevakorras J.Westholmi spordihoone ja spordiväljaku ehituse alla jäävate maade omandamine. Nõupidamisel võeti vastu alljärgnevad otsused:

1. jätkatakse Paldiski mnt, Kevade ja A.Adamsoni tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu menetlust;

2. Tallinna Maa-ametil koostada kirjalik ettepanek Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidule endise kinnistu nr 176 tagastamise nõudeõiguse omandamiseks;

3. Tallinna Maa-ametil koostada taotlus keskkonnaministrile Sakala tn 14 kinnistu võõrandamiseks ja sihtotstarbe muutmiseks nõusoleku saamiseks.

 
 
Lugupidamisega
 
 

Alo Brandt

Juhataja kohusetäitja

 
 
 

Piret Pent 6404302

Tallinna Maa-ameti munitsipaalmaade osakonna peaspetsialist

saurus cms